Hakkımızda

Kalite & Çevre & Güvenlik & Üçlü Sorumluluk Politikası

 

Gökbil Nakliyat; kimyevi maddelerin depolanması, elleçlenmesi, iso tank ile taşınması, uluslararası konteyner taşımacılığı ve tank konteyner operatörlüğü faaliyetleri ile sektöründe lider kuruluşlardan biri olmak, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini sağlamak, uzun vadeli ve sürdürülebilir güven temelli bir ilişki içinde olmak, şimdiki ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak, gerek çalışanları gerekse de sosyal paydaşlarına faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini istisnasız temin etmek, üçlü sorumluluk kurallarını uygulamak amacından hareketle faaliyetlerini gerçekleştirirker

· İlgili tüm Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uymayı,

·Müşteri memnuniyeti odaklı bir yapı ile müşteri gerekliliklerini karşılamayı ve üçüncü şahısların, personelinin ve müşteri mal-mülklerinin korunmasını garanti altına almayı, müşterilerinin mallarını son varış noktasına ve gereksinimlerine göre güvenli ve emniyetli bir şekilde sunmak için kaynakları sağlamayı,

· Müşterilerine maliyet avantajı sağlamayı, satış öncesi ve sonrası teknik destek vermeyi, yeni teknolojileri takip eden ve uzmanlaşmış çalışanları ile yüksek seviyede çözümler üretmeyi, zamanında, eksiksiz ve sürekli hizmet kalitesi sunmayı

· Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuat şartlarına uygun yeni teknolojiler ile güçlendirilmiş ekipman ve araçlar kullanmayı ve tüm personelin çalışma saatleri içinde alkol ve uyuşturucu kullanmayacağını ve etkisi altında kalmayacağını, davranış temelli emniyet başta olmak üzere gerekli eğitim ve akreditasyonu sağlamayı, uygun olmayan durumlarda disiplin politikasını uygulamayı,

· Hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlarken çevresel risklerin en aza indirgenmesi, enerji tasarrufunun sağlanması, kirliliğin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılmasının sağlanmasına katkıda bulunmayı, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında uygun donanıma sahip temizlik istasyonları ve temizlik yöntemleri kullanmayı,

· Şirket çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çalışanlarına huzurlu, sağlıklı ve güvenilir bir ortam temin etmeyi, tehlike ve riskleri önceden belirleyerek gerekli operasyonel kontrolleri almayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi,

· Çalışanlarını düzenli eğitimler ile desteklemeyi, yeteneklerini geliştirerek kariyerlerini planlamayı, olağanüstü performansı takdir etmeyi, ödüllendirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği konularında onlara danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,

·Tüm müşterileri, iş ortakları, servis sağlayıcıları, yasal otoriteler, tüm sosyal paydaşları ve çalışanları ile kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve üçlü sorumluluk konularında açık iletişim kurmayı, karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmayı ve sürekli geliştirilmesi yönünde çabalamayı, 

· Gerek mevcut faaliyetleri dahilinde gerekse yeni faaliyet ve yatırımlarını gerçekleştirirken iş sağlığı güvenliği ve bilgi güvenliği gereklerini sağlamayı, çevrenin korunmasına yönelik tüm gerekleri de azami dikkatle gözetmeyi ve yerine getirmeyi,

·Güzergah Risk Analizlerini (JRA) çevre, insan ve güvenlik konularını ele alarak yapmayı ve gerekli aksiyonları uygulamayı,

· Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) felsefesine uygun olarak entegre edilmiş bir iş modeli ile tüm faaliyetlerini gerçekleştirmeyi; Bu bağlamda çalışanları arasında herhangi bir ayrım gözetmemeyi, önemli hususlarda onlara danışmayı, esnek çalışma saat ve yerlerde çalışmaya imkan tanımayı, temel haklara saygılı, dürüst, açık ve proaktif olmayı, kuruluş değerleri ve etik kuralları ilgili taraflarla paylaşmayı,

· Performans ve uygulamalara ait bilgileri toplayıp raporlayarak kayıt altına almayı, ilgili tarafları bilgilendirmeyi,

· Sürekli iyileştirme çalışmaları ile kalite ve verimliğini artırmayı, sürdürülebilir finansal sonuçlar için gerekli kaynakları ayırmayı, çevre ve iş sağlığı güvenliği performansını geliştirmeyi,

·  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standartlarına uygun olarak, tüm prosesleri denetlemeyi, iyileştirmeyi ve bu sayede çalışanlarının kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli güncel kılmayı, 

· Yukarıda belirtilen maddelerin, aynı zamanda tüm servis sağlayıcıları da kapsayacak şekilde Gökbil’in tüm faaliyet ve hizmetlerinde uygulanacağını taahhüt  eder.

YÖNETİM KURULU

 

 

 

İş Ahlakı İlkeleri

Bu İş Ahlakı İlkeleri bildirgesi, Gökbil Nakliyat Depolama Lojistik San ve Dış Tic A.Ş, ki bundan sonra Gökbil olarak anılacaktır. 

Bu İş Ahlakı İlkeleri, hem kendi bünyemizdeki hem de üçüncü taraflarla faaliyetlerimizi yürütürken takip edeceğimiz esasları ve kuralları içermektedir.

Bu İlkelerin amacı, herkesin davranışları dolayısı ile oluşan sorumluluğunun farkında olmasını sağlamaktır.

Gökbil, ticari faaliyetlerini sorumluluklarının farkında olarak yürütmeyi taahhüt eder. Bu, öncelikle Gökbil`in paydaşları ile dürüst ve doğru bir ilişki kuracağı ve Gökbil`in faaliyetlerinde uluslararası, ulusal ve yerel yasa ve düzenlemelere tamamen uyacağı anlamına gelmektedir.

Bu ilkeler, şirketimizin KSEÇ (Kalite Emniyet Sağlık Çevre), Emniyet ve KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) politikalarını tamamlayıcı niteliktedir.

Genel

 

İnsan Hakları

Genel kabul görmüş insan haklarına saygı duyarız.

Çocuk İstihdamı ve Angarya

Çocuk istihdamı ve her türlü zorla çalıştırma (angarya) yöntemini reddederiz.

Ayrımcılık

Gökbil hiçbir şekilde ırk, cinsiyet, etnik geçmiş, yaş, din, cinsiyet, cinsel tercih veya sakatlık temelindeki ayrımcılıktan suçu işlemeyecektir.

Adil Çalıştırma

Gökbil, ulusal standartlara uygun, adil ve güvenilir bir işveren olarak davranır. Toplu iş sözleşmesi ve diğer hükümlere riayet eder. Personelini farklılaşan, mücadele gerektiren işler ve eğitimlerini sağlayarak geliştirir.

Emniyet ve Sağlık

Personeline emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar ve kazaları önlemek için azami gayreti gösterir. Gerekli araç-gereçlerin yerleştirilmesi ve yaralanmaları, hastalık, meslek hastalıkları ve maddi hasarları önlemeye yönelik önlemlerin uygulanması da dahil olmak üzere, en güncel emniyet düzenlemelerine uyum sağlanır.

Mahrem veri ve bilgiler

Tüm çalışanların verilerine uluslararası mahremiyet yasalarına uygun olarak muamele edilir.

 

Çalışanlarımız

Toplum içi Davranış

Çalışanlarımız firmamızın yüzü, yansımasıdır. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza her zaman nazik, saygılı ve hizmetlerine nazır olacağız.

Seçme Özgürlüğü

Gökbil`de, çalışanlar Gökbil’de çalışmaya zorunlu tutulmaz. Çalışanlar, yapmak istedikleri işi serbestçe seçme hakkına sahiptirler ve ayrıca kanun ve kurallara uygun olarak iş akdlerini serbestçe sona erdirme özgürlüğüne de sahiptirler.

Teşekkül Özgürlüğü

Çalışanlarımızın, çalışma sözleşmelerine ve yerel yasalarda izin verilen ölçüde ve bunlarla uyumlu olarak örgütlenme, çalışma örgütlerine üye olma, temsilci atama ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı duyuyoruz. Bir temsilci aracılığıyla iç istişare ve teşekkül kurulması teşvik edilir.

Mahrem veri ve bilgiler

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili tüm veriler ve bilgiler mahremiyet içerisinde saklanır.

Zorbalık ve Taciz

Zorbalık ve taciz konusunda hangi biçimde (saldırgan davranış, cinsel taciz, fiziksel şiddet, sözlü şiddet vb) olursa olsun sıfır müsamaha ilkesi uygularız. Çalışanlar isterse, anonim olarak Yönetim Kuruluna şikayetlerini iletebilirler.

Çevre

 

Çevre Mevzuatı

Gökbil, çevrenin korunmasına ilişkin tüm hükümlerin takipçisidir.

Atık

Atıkların işlenmesi, depolanması, taşınması, yeniden kullanılması ve atılması izler. Bu süreç, yürürlükteki kanunlara ve düzenlemeler uygun olarak takip edilir ve yerine getirilir.

Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Doğal Kaynaklardan tasarruf

Gökbil, faaliyetleri sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri azaltmaya çalışır. Plastik toz parçacıklar için temiz süpürme programını destekler. Sürdürülebilir iş yapısı için faal bir politika izler. Bu politika, yakıt tüketimi de gözönüne alınarak Avrupa standartlarına uygun, modern ekipmanlara yatırım yapılarak somutlaştırılır. Çalışanlarımız da, bu amaca uygun gösterilen hedeflere ulaşılması çabalarına faal olarak katılırlar.

 

İş Etikleri

 

Bilginin Aleniyeti

Gökbil, iş yapısı, mali durumu ve işletme performansına ilişkin bilgileri, ilgili mevzuat ve geleneksel iş teamüllerine uygun olarak zamanında temin eder.

Rekabet ve Adi Ticaret Teamülleri

İcraatlarımızı dürüst ve eksiksiz yerine getiririz. Etik dışı veya kanuna aykırı yollarla değil, başarılarımız ile öne geçmek isteriz.
Tüm müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz ve çalışanlarımıza adil davranılır. Hile, mahrem bilgilerin suistimali veya gerçeklerin çarptırılması gibi kanun ve ahlak dışılıklara izin verilmez.

Piyasa İşleyişi

Meslek erbablarımızla müşterilerimize halel getirecek herhangi bir fiyat ayarlaması veya başkaca anlaşma yapmayız. Müşterilerimize ancak daha iyi hizmet sunmak için meslek erbabımızla şeffaf ve gerekçeleri izah edilebilir ölçülerde birlikte çalışırız.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Gökbil, fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve kurumsal casusluktan imtina eder.

Yolsuzluk, İrtikap ve Zimmet

Kurumumuz dahilinde her nevi yolsuzluk, irtikap, rüşvet, zimmet, hırsızlık ve kara para aklamayı redderiz.

Armağanlar

Azami 200 Türk Lirası bedeline kadar olan armağan verilmesine ve kabulüne izin verilir. Bu tür armağanların etki altına alma veya rüşvet amaçlı olmadığı öngörülür. Nakit veya nakte çevrilebilecek hiç bir armağan teklif edilemez veya kabul edilemez.

Mefaat çatışmasından kaçınma

Kişisel veya ferdi finansal çıkarların şirketimizin veya ortaklarının çıkarlarıyla çatışabileceği faaliyetlerden kaçınılır.

Kurallara Uyma

 

Vazifeler

Gökbil yönetimi, yöneticileri ve çalışanları bu İş Ahlaki İlkelerine uyum içinde olmakla mükelleftirler. Yönetim, ilgili içerik ve bunların anlamlarını etkin şekilde anlaşılmasını sağlar.
Tüm çalışanların, kanun ve/veya iç tüzük ihlalleri de dahil olmak üzere, ciddi seviyedeki ihlalleri yönetime veya tayin edilmiş temsilciye bildirmesi gerekir.

Denetim

Mali ve sosyal kanuni yükümlülüklere uyum açısından, kurumumuzun mali işlerimizin denetimine izin verilir.
SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability) & HACCP (Hazard Analysis of Critical Points) teamülleri temellinde, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve gıda güvenliği kontrol gereklerine uygunluğumuzun iç denetimini yaparız.

Bildirim

Şirketimizin büyüklüğüne dikkate alarak, genel müdür güvenilir kişi olarak hareket eder. Fakat istenirse, anonim olarak da şirket dışı taraflara başvurulabilir. 

Bilgi verenin Korunması

İş yerinde usulsüzlüğü duyuranlara karşı yapılan eylemler hoşgörü gösterilmez.

Sonuçlarına katlanma

Kanuni yükümlülüklerimizin denetlenmesi neticesinde uygunsuzlukların bulunması halinde, bunların araştıracağız. Bu uygunsuzlukları doğrulayan bulguların oluşması halinde, Gökbil bunlara dair cezai sonuçlara katlanacaktır.  

İş Ahlakı İlkelerine ihlali halinde, ihlalden sorumlu çalışana karşı, ilgili kanunlar çerçevesinde adli takibat veya disiplin tedbirleri de dahil olmak üzere, uygun cezalandırma sağlanacaktır. Displin tedbiri halinde, hukukun bize buyurduğu yönde, görevden azle dair seçim hakkı saklı kalmak üzere, davranırız. Hırsızlık, sahtekarlık, fiziksel şiddet ve tehditler mutlak suretle bildirilecektir.