Kalite

Gökbil, dökme sıvı kimyasal ürünlerinin taşıma ve depolamacılığında;
Müşterilerine maliyet avantajı sağlayan, yeni teknolojiler ile donatılmış ekipman ve bilgi ile uzmanlaşmış çalışanları birlikteliğinde, çevreye duyarlı, yüksek seviyede emniyete haiz çözümler üreterek hizmet veren sektöründeki lider kuruluşlardan biri olmak amacıyla;

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) felsefesine uygun olarak entegre edilmiş bir iş modeli ile tüm faaliyetlerini gerçekleştirecektir.
 • Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerini, satış öncesi ve sonrası teknik destek ile güçlendirerek hizmet kalitesini tam zamanında, eksiksiz ve sürekli kılabilmek için çalışmalar yapacaktır.
 • Hizmetleri gerçekleştirirken ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyacaktır.
 • ISO 9001 standartlarına uygun olarak, tüm prosesleri denetleyecek, iyileştirecek ve bu sayede çalışanlarının kalite bilincini sürekli güncel kılacaktır.
 • Çalışanlarını düzenli eğitimler ile destekleyecek ve onlara sağlık ve güvenlik açısından uygun, sürekli denetimlerle iyileştirilen seçkin bir ortam hazırlayacaktır.
 • İş Ortakları ve Servis Sağlayıcıları ile birlikte, karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışacaktır.
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları ile kalite ve verimliğini arttıracaktır.
DÜZENSİZ TAŞERON ÇALIŞMA ŞART VE USÜLLERİ
 1. Genel Şartlar
  1. Tüm iş ve operasyonlar , faks veya e-posta yolu ile iletilmiş ilgili iş ve operasyona ait talimatlar , aynı zamanda genel kalite , güvenlik ve sağlık şartları çerçevesinde gerçekleştirlecektir.
  2. Taşeron , iş ve operasyonların icraatında tüm ulusal ve geçerliliği olduğu & uygulandığı hallerde uluslararası kanun ve düzenlemelere tam uygunluk sağlamak zorundadır. Taşeron , tüm personelini buna uygun olarak talimatlandırılmalıdır.
  3. Taşeron , kanunen gerekli her nevi izin ve yetkilere sahip olmalıdır. 
  4. Taşeron ,depo ve Yıkama istaysonları ilgili siparişini mutlak gizlilik içerisinde icra edecektir , bunu sürücülerinden ve personelinden de isteyecektir. Yüksek derecede tehlikeli maddelerin taşınması esnasında verilecek olan özel talimatların uygulanması gerekmektedir.
  5. Taşeron , taşıma yapan aracı , taşıması yapılan konteyneri veya tank konteyneri ve taşınan malı hırsızlıktan , bozulmalardan ve her türlü suç oluşturan benzeri hallerden korumak için mümkün olan tüm imkanları sağlar ve kullanır. Ayrıca taşeron , üçüncü sahışlara gelebilecek olası hasar ve kayıplara karşı sigorta da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almış olmalıdır. 
  6. Taşeron , uyuşturucu ve alkol kullanımına ilişkin tedbirleri her daim yürürlükte tutmalıdır. Yükleme , sefer veya tahliyede hiç bir şekilde uyuşturucu veya alkol veya reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanımı sonucu gerek kullanıcının kendisini gerekse üçüncü sahışları tehlikeye atacak bu veya benzeri başka maddelerin etkisi altında çalışılmasına izin vermeyecektir.
  7. Taşeron , kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sürüş ve dinlenme saatlerine riayet etmek zorundadır.
 2. Personel
  1. Gökbil A.Ş.’nin siparişi ile ilişkili yararlanılacak taşeron tarafından görevlendirilen sürücüler , kanunen zorunlu tüm ehliyet sertifika ve eğitimlere haiz olmak zorundadır.
  2. Gökbil A.Ş.’nin siparişi ile ilişkili yararlanılacak taşeron tarafından görevlendirilen sürücüler işin doğru ve güvenli şekilde ifası için periyodik tıbbi (sağlık) testlerine tabi tutulacaktırlar. Bu testlerin sonuçları Gökbil A.Ş.’nin ilk talebinde derhal Gökbil A.Ş.’nin bilgisine  sunulacaktır.
  3. Davranış Temelli Güvenlik (DTG – BBS) ve Defansif Sürüş eğitimlerinin alınmış olması veya alınmasına yönelik çalışmların başlatılması taşeron seçim ve iş ilişkilerinin devam ettirilmesinde önem arzedecektir. Taşeron personelinin belirtilen eğitimlere haiz olması beklenir.
  4. ADR sınıfı ürünlerin taşımasında , taşeron tarafından temin edilecek sürücünün ve araç ve ekipmaların , ADR Konvansiyonu’nda belirtilen şart ve gereklere haiz olması beklenir.
 3. Ekipman , Araç - Gereç
  1. Taşeronun kullanıma sunacağı tüm ekipman , araç ve gereçler , faks veya e-posta yolu ile iletilmiş ilgili iş ve operasyona ait talimatlar ve beraberinde kanuni gerekliliklere de uygun olacaktır.
  2. Taşeron kullanıma sunacağı tüm ekipman , araç ve gereçlerin kanunen zorunlu olanları yanında , bunların sağlıklı çalışmasını temin edecek diğer temel ve/veya ek bakım , onarım ve testleri düzenli olarak yaptırmak ile yükümlüdür ve Gökbilin satın alma kriterlerindeki maddelere uygun olarak temin edilmesi gerekmektedir.
  3. Taşeron , varsa kullanımda olan yangın tüpü , hortum , kompresör , kişisel koruyucu ekipmanlar ve benzeri diğer ekipmanların düzenli olarak bakım , onarım ve testlerini yaptırmak , eksikleri gidermek veya bunları yenileri ile değiştirmek ile mükelleftir.
  4. Taşeron , araç ve ekipmalarda tespit edilen eksiklik eğer sağlık , çevre ve emniyet açısından sakıncalar taşıyorsa , bunlar giderilmeden önce bu araç ve ekipmanları kesinlikle kullanıma sunmayacak , eğer kullanım sırasında böyle tespitler yapılmış ise , bu haldeki araç ve ekipmanı tekrar yola çıkarmayacak , mümkün ise yenisi ile değiştirerek sevkiyatın planlandığı şekilde devam etmesini sağlayacaktır.
 4. Kalite , Güvenlik , Sağlık ve Çevre
  1. Taşeron , Kalite , Güvenlik , Sağlık ve Çerve konularında her türlü uygunsuzluğu Gökbil A.Ş.’ye bildirmek ile yükümlüdür ve Gökbil’in ulaştıracağı ilgili formda uygunsuzluk detaylandırılacaktır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu uygunsuzluklardan bazıları şöyledir ;  gecikmeler , araç , ekipman bozuklukları , mala gelen hasar ve kayıplar , kaza halleri , ramak kalalar, ürün bozulmaları , kayıp veya yanlış taşıma evrakları , hatalı etiketleme , dolum , tahliye veya sefer sırasında karşılaşılan tehlike arzeden haller ve şartlar.
  2. Taşeron , tüm acil durumları Gökbil A.Ş.’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilir  0544 262 96 00/01 no’lu acil durum numaralarına derhal bildirecektir.
  3. Taşeron , gerçekleştirilmesi için kendisine verilen taşımayı üçüncü şahıslara Gökbil A.Ş.’nin izni olmaksızın devredemez ve taşıtamaz.
  4. Taşeron , ADR sınıfı ürünlerin taşımasını ifa ederken , otoban veya en uygun karayolunu seçecektir. Kalabalık bölgelerden olabildiğince uzak seyahat edilecektir.
  5. Taşeron , dolu veya boş haldeki araçlarını güvenlikli sahalarda park edecektir.
  6. Taşeron , gerek kanuni olarak zorunlu gerekse de bunlar haricinde kalan , üçüncü şahısların can ve malı için olanlar da dahil, taşınan mal ve ekipmana(konteyner / tank konteyner) da gelebilecek hasar ve kayıplara dair sorumluluklarını sigorta kapsamına alacaktır. Taşeron , ilgili poliçeleri Gökbil A.Ş.’nin ilk talebinde derhal ibraz edecektir.
  7. Taşeron , varsa kullanıma sunduğu ekipmanın(konteyner / tank konteyner) ve/veya hortum ve/veya pompa gibi gereçlerin temizliğini ve düzenli bakımını temin edecektir. Tank konteynerlerin kullanımı sunulması bağlamında taşeron , Gökbil A.Ş. tarafından verilen yükleme emrini yerine getirmeden önce , ilgili bir önceki taşınan yükün yetkili yıkama istasyonlarında temizliğinin yapıldığını , tankların periyodik testlerinin geçerliği olduğunu , vana ve gerekiyorsa manhole contalarının yenileri ile değiştirildiği belgeleyecektir.
  8. Taşeron , sürücü ve personelini , dolum ve tahliye yerlerinde uygulanan kurallara , ilgili saha ve Gökbil A.Ş yetkililerinin talimatlarına da riayet edilmesi yönünde tam ve kesin olarak bilgilendirecektir.
  9. Taşeron sürücü ve personeli , gerek Gökbil A.Ş yetkilileri gerekse dolum ve tahliye yerleri yetkilileri ile olan temaslarında saygılı , olumlu ve işbirlikçi davranış sergilemek ile mükelleftirler.
  10. Taşeron , dolum ve tahliye yerlerinde vuku bulabilecek ihtilaflar halinde , konunun halli için derhal Gökbil A.Ş. ile temasa geçecektir. Taşeron ,  bu gibi bir vukuatta Gökbil A.Ş.’den habersiz veya onun adına herhangi bir eylem ve temasta bulunmayacaktır.
  11. Taşeron , sefer , dolum ve tahliye yerlerinde vuku bulabilecek kazalar halinde , derhal Gökbil A.Ş. ile temasa geçecektir. Taşeron ,  bu gibi bir vukuatta Gökbil A.Ş.’den habersiz veya onun adına herhangi bir eylem ve temasta bulunmayacaktır. Taşeron , kaza sebebinin açığa kavuşturluması için Gökbil A.Ş.’ye kaza ile ilgili resmi ve gayri resmi her türlü bilgi ve raporu tam ve eksiksiz olarak iletecektir. Varsa Gökbil A.Ş.’nin ileteceği rapor ve bilgi formları eksiksiz olarak tamamlanarak , Gökbil A.Ş.’ye iletilecektir.
  12. Taşeron , nihayetinde kendisi hasara ve kayba maruz kalmasa da veya nihayetinde herhangi bir kaza oluşmamış olsa da sefer , dolum ve tahliye yerlerindeki tehlikeli hal ve durumlardan  vuku bulabilecek kazalar halinde , derhal Gökbil A.Ş.’yi derhal haberdar edecektir. Varsa Gökbil A.Ş.’nin ileteceği rapor ve bilgi formları eksiksiz olarak tamamlanarak , Gökbil A.Ş.’ye iletilecektir.
 5. AÇIKLAMALAR

  • Düzensiz taşeron, Gökbil A.Ş.’nin bir sözleşme dahilde bünyesinde çalıştırdığı, şirketin logosunu taşıyan ve düzenli olarak sözleşme şartları dahilinde sevk yapan taşeronlar haricinde kalan, ancak şirketin ihtiyaçları doğrultusunda kısa veya uzun süreli  belirsiz aralıklar ile çalıştığı diğer taşıma firmalardır. 
  • Yukarıda belirtilen şart ve usüllerin yerine getirilmemesinden dolayı oluşabilecek her nevi maddi ve manevi sonuçlardan taşeron sorumlu olacaktır.
  • Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe burada bahsi geçen tüm şart ve usüller Gökbil A.Ş.’nin uhdesinde düzensiz taşeronlar işbirliği ile gerçekleştirilen tüm taşıma işlerinde geçerlidir.