Hakkımızda

Taşıma Şartları

Düzensiz Taşeron Çalışma Şart Ve Koşulları

 1. Genel Şartlar
  1. Tüm iş ve operasyonlar, Telefon, faks, e-posta, kısa mesaj veya Whatsup yolu ile iletilmiş ilgili iş ve operasyona ait talimatlar, aynı zamanda genel kalite, güvenlik ve sağlık şartları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
  2. Taşeron, iş ve operasyonların icraatında tüm ulusal ve geçerliliği olduğu & uygulandığı hallerde uluslararası kanun ve düzenlemelere tam uygunluk sağlamak zorundadır. Taşeron, tüm personelini buna uygun olarak talimatlandırılmalıdır.
  3. Taşeron, kanunen gerekli her nevi izin ve yetkilere sahip olmalıdır. 
  4. Hayvan yemi taşıma siparişlerini gerçekleştiren taşeronlar, geçerli bir GMP hayvan yemi sertifikasına sahip olmalıdır.
  5. Taşeron taşımasını yaptığı ürünü, gittiği depo/müşteriyi ve yıkama istasyonları ilgili bilgiyi mutlak gizlilik içerisinde icra edecektir, Gökbil bunu sürücülerinden ve personelinden de isteyecektir. Yüksek derecede tehlikeli maddelerin taşınması esnasında verilecek olan özel talimatların uygulanması gerekmektedir.
  6. Taşeron, taşıma yapan aracı, taşıması yapılan konteyneri veya tank konteyneri ve taşınan malı hırsızlıktan, bozulmalardan ve her türlü suç oluşturan benzeri hallerden korumak için mümkün olan tüm imkânları sağlar ve kullanır. Ayrıca taşeron, üçüncü sahsılara gelebilecek olası hasar ve kayıplara karşı sigorta da dâhil olmak üzere gerekli önlemleri almış olmalıdır. 
  7. Taşeron, uyuşturucu ve alkol kullanımına ilişkin tedbirleri her daim yürürlükte tutmalıdır. Yükleme, sefer veya tahliyede hiç bir şekilde uyuşturucu veya alkol veya reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanımı sonucu gerek kullanıcının kendisini gerekse üçüncü şahısları tehlikeye atacak bu veya benzeri başka maddelerin etkisi altında çalışılmasına izin vermeyecektir.
  8. Taşeron, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sürüş ve dinlenme saatlerine riayet etmek zorundadır.
 2. Personel
  1. Gökbil A.Ş.’nin siparişi ile ilişkili yararlanılacak taşeron tarafından görevlendirilen sürücüler, kanunen zorunlu tüm ehliyet, sertifika, eğitim ve mesleki eğitimlere (ADR sertifikası,..vb) haiz olmak zorundadır.
  2. Gökbil A.Ş.’nin siparişi ile ilişkili yararlanılacak taşeron tarafından görevlendirilen sürücüler işin doğru ve güvenli şekilde ifası için periyodik tıbbi (sağlık) testlerine tabi tutulacaktırlar. Bu testlerin sonuçları Gökbil A.Ş.’nin ilk talebinde derhal Gökbil A.Ş.’nin bilgisine  sunulacaktır.
  3. Davranış Temelli Güvenlik (DTG – BBS) ve Defansif Sürüş eğitimlerinin alınmış olması veya alınmasına yönelik çalışmaların başlatılması taşeron seçim ve iş ilişkilerinin devam ettirilmesinde önem arz edecektir. Taşeron personelinin belirtilen eğitimlere haiz olması beklenir.
  4. ADR sınıfı ürünlerin taşımasında, taşeron tarafından temin edilecek sürücünün ve araç ve ekipmanların, ADR Konvansiyonu’nda belirtilen şart ve gereklere haiz olması beklenir.
  5. Gökbil ADR ürünleriyle ilgili nakliye siparişlerini yerine getiren sürücüler, yasal olarak gerekli ADR ekipmanına sahip olmalıdır.

   (PSU ekipmanı), bu koşula Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nun gerektirdiği ekipmanlar da dahildir.
 3. Ekipman , Araç - Gereç
  1. Taşeronun kullanıma sunacağı tüm ekipman, araç ve gereçler, Telefon, faks, e-posta, kısa mesaj veya Whatsup yolu ile iletilmiş ilgili iş ve operasyona ait talimatlar ve beraberinde kanuni gerekliliklere de uygun olacaktır.
  2. Taşeron kullanıma sunacağı tüm ekipman, araç ve gereçlerin kanunen zorunlu olanları yanında bulunduracak ve bunların sağlıklı çalışmasını temin edecek diğer temel ve/veya ek bakım, onarım ve testleri düzenli olarak yaptırmak ile yükümlüdür. Araç ve ekipmanları Gökbil’ in satın alma kriterlerindeki maddelere uygun olarak temin edilmesi gerekmektedir.
  3. Taşeron, varsa kullanımda olan yangın tüpü, hortum, kompresör, kişisel koruyucu ekipmanlar ve benzeri diğer ekipmanların düzenli olarak bakım, onarım ve testlerini yaptırmak, eksikleri gidermek veya bunları yenileri ile değiştirmek ile mükelleftir.
  4. Taşeron, araç ve ekipmalarda tespit edilen eksiklik eğer sağlık, çevre ve emniyet açısından sakıncalar taşıyorsa, bunlar giderilmeden önce bu araç ve ekipmanları kesinlikle kullanıma sunmayacak, eğer kullanım sırasında böyle tespitler yapılmış ise, bu haldeki araç ve ekipmanı tekrar yola çıkarmayacak, mümkün ise yenisi ile değiştirerek sevkiyatın planlandığı şekilde devam etmesini sağlayacaktır.

  Uygun olduğunda kriterler / öğeler:

  - klima
  - devrilme algılama uyarı sistemi
  - beşinci tekerlek bağlantısının kenetlenmesi
  - Elektronik Denge Kontrolü
  - retro-reflektif arka ve yan işaretler
  - ileri mesafe uyarı sistemi
  - şeritten ayrılma sistemi
  - sürücü uykuya dalma koruma sistemleri
  - yuvarlanma sırasında iletişim için engelleme sistemi
  - ek fren sistemi
  - tüm yükleme / boşaltma ekipmanına güvenli erişim
  - kamyon yönetim sistemi
  - uzaktan kumandalı alt valf

 4. Kalite , Güvenlik , Sağlık ve Çevre
  1. Taşeron, Kalite , Güvenlik, Sağlık ve Çevre konularında her türlü uygunsuzluğu Gökbil A.Ş.’ye bildirmek ile yükümlüdür ve Gökbil’in ulaştıracağı ilgili formda uygunsuzluk detaylandırılacaktır. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte bu uygunsuzluklardan bazıları şöyledir; gecikmeler, yolda arıza, kargo hasarı, güvenlik ve çevre kazaları, ürün kirliliği ve kargo kayıplar, eksik veya yanlış taşıma belgeleri, yanlış etiketleme, ramak kala ve tehlikeli durumlar veya güvenli olmayan koşullar yükleme veya boşaltma yerleri.
  2. Taşeron, tüm acil durumları Gökbil A.Ş.’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilir:  0262 754 2060 no’lu acil durum numaralarına derhal bildirecektir.
  3. Taşeron, gerçekleştirilmesi için kendisine verilen taşımayı üçüncü şahıslara Gökbil A.Ş.’nin izni olmaksızın devredemez ve taşıtamaz.
  4. Taşeron, ADR sınıfı ürünlerin taşımasını ifa ederken, otoban veya en uygun karayolunu seçecektir. Kalabalık bölgelerden olabildiğince uzak seyahat edilecektir. Tehlikeli kargo taşınırken, yükleme/boşaltma için gerekli olduğu durumlar dışında yerleşim alanlarından her zaman kaçınılmalıdır. Başka bir olasılık olmadığında veya yasal olarak gerekli olunduğunda yönlendirmeler dikkate alınmalıdır.
  5. Taşeron, dolu veya boş haldeki araçlarını onaylı ve güvenlikli sahalarda park edecektir.
  6. Taşeron, gerek kanuni olarak zorunlu gerekse de bunlar haricinde kalan, üçüncü şahısların can ve malı için olanlar da dahil, taşınan mal ve ekipmana (konteyner / tank konteyner) da gelebilecek hasar ve kayıplara dair sorumluluklarını sigorta kapsamına alacaktır. Taşeron, ilgili poliçeleri Gökbil A.Ş.’nin ilk talebinde derhal ibraz edecektir.
  7. Taşeron, sorumlu olduğu kanundaki taşıma koşulları veya standartları kapsamında hasar ve / veya kayıp için teminata sahip olacaktır. Bunun anlamı uluslararası taşımacılık CMR koşullarına göre teminatlıdır.
  8. Taşeron, aşağıdakiler için tam bütünleşmiş bir kapsama sahiptir:
  9. Gökbil` in verdiği işe emirlerinde ürünün-ekipmanın maddi hasar görmesi veya malzemenin kaybolması / çalınması. Gökbil, Tank (konteyner)ları hazır hale getirmiş ve alt yüklenicinin görevlerini Gökbil ile birlikte yürütmektedir.
  10. Taşeron, varsa kullanıma sunduğu ekipmanın (konteyner / tank konteyner) ve/veya hortum ve/veya pompa gibi gereçlerin temizliğini ve düzenli bakımını temin edecektir. Tank konteynerlerin kullanımı sunulması bağlamında taşeron, Gökbil A.Ş. tarafından verilen yükleme emrini yerine getirmeden önce, ilgili bir önceki taşınan yükün yetkili yıkama istasyonlarında temizliğinin yapıldığını, tankların periyodik testlerinin geçerliği olduğunu, vana ve gerekiyorsa manhol contalarının yenileri ile değiştirildiği belgeleyecektir.
  11. Taşeron, tankın (konteynerin) temizlikten sonra ve yüklemeden sonra gerekiyorsa mühürlenmiş ve mühür numaraları sırasıyla temizlik belgesine ve irsaliyeye (CMR) yazılmış olduğundan emin olmalıdır.
  12. Taşeron, sürücü ve personelini, dolum ve tahliye yerlerinde uygulanan kurallara, ilgili saha ve Gökbil A.Ş yetkililerinin talimatlarına da riayet edilmesi yönünde tam ve kesin olarak bilgilendirecektir. Taşeron sürücü ve personeli, gerek Gökbil A.Ş yetkilileri gerekse dolum ve tahliye yerleri yetkilileri ile olan temaslarında saygılı, olumlu ve işbirlikçi davranış sergilemek ile mükelleftirler.
  13. Taşeron, sürücülerine hayvan yemi taşımaları durumunda tüm temel hijyen kurallarına uymaları gerektiği talimatını vermelidir.
  14. Taşeron, sürücülerine, operatörlerine ve diğer personeline, alınan tüm güvenlik önlemlerine kesinlikle uyması Covid-19 olaylarıyla ilgili hem yetkililer hem de Gökbil müşterileri ve müşteri ilişkileri ve sağlayıcılarına tehlikeli madde yükleme konumları ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği diğer yerler olmak üzere bilgi vermesi için talimat vermelidir.
  15. Taşeron, dolum ve tahliye yerlerinde vuku bulabilecek ihtilaflar halinde, konunun halli için derhal Gökbil A.Ş. ile temasa geçecektir. Taşeron, bu gibi bir vukuatta Gökbil A.Ş.’den habersiz veya onun adına herhangi bir eylem ve temasta bulunmayacaktır.
  16. Taşeron, sefer, dolum ve tahliye yerlerinde vuku bulabilecek kazalar halinde, derhal Gökbil A.Ş. ile temasa geçecektir. Taşeron,  bu gibi bir vukuatta Gökbil A.Ş.’den habersiz veya onun adına herhangi bir eylem ve temasta bulunmayacaktır. Taşeron, kaza sebebinin açığa kavuşturulması için Gökbil A.Ş.’ye kaza ile ilgili resmi ve gayri resmi her türlü bilgi ve raporu tam ve eksiksiz olarak iletecektir. Varsa Gökbil A.Ş.’nin ileteceği rapor ve bilgi formları eksiksiz olarak tamamlanarak, Gökbil A.Ş.’ye iletilecektir.
  17. Taşeron, nihayetinde kendisi hasara ve kayba maruz kalmasa da veya nihayetinde herhangi bir kaza oluşmamış olsa da sefer, dolum ve tahliye yerlerindeki tehlikeli hal ve durumlardan vuku bulabilecek kazalar halinde, derhal Gökbil A.Ş.’yi derhal haberdar edecektir. Varsa Gökbil A.Ş.’nin ileteceği rapor ve bilgi formları eksiksiz olarak tamamlanarak, Gökbil A.Ş.’ye iletilecektir.
  18. Taşeron, nakliye hakkında veri toplamak için bir sisteme sahip olmalıdır. (Sera Gazı (GHG) emisyonları). Gökbil’i gerekli bilgiler hakkında periyodik olarak bilgilendirecektir.  Gökbil nakliye GHG emisyonlarını hesaplamak için bir sisteme sahiptir (Ton.km başına CO2 eşdeğeri). Toplanan veriler kullanılarak Gökbil aşağıdakileri içeren nakliye GHG emisyonlarını azaltmak için bir program oluşturur. Önlemler:

  Taşıma yükünde tren taşıma planlayıcıları optimizasyon ve boş kilometre azaltma,
  Son teknoloji kamyonlar,
  Düşük dirençli lastikler,
  Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS)

 5. KSS, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  1. Taşeron, Gökbil İş Ahlakı kurallarına uymayı taahhüt eder,
   görevlerini yerine getirirken ahlaki ve pratik kriterler ve
   Şirket politikasında belirtilen yükümlülüklere uyacağını taahhüt eder. Taşerondan operasyonlarını uygularken bu kurallara eşit olarak uyması talep edilmektedir.
  2. Taşeron, amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak için, düzenli olarak
   sözlü ve yazılı bilgiyi Gökbil`e verecektir. Bu da alt yüklenicinin taahhüdünü eşit derecede kanıtlar. (Bölüm 7`de bu Alt Yüklenici şartlarına ekli Gökbil “Davranış Kuralları”.
 6. Performans Kriterleri
  1. Taşeron, aşağıda belirtilen kriterlere uyacaktır.
  2. Sürücülerin / operatörlerin geçerli bir ADR lisansı / sertifikasına sahip olmasını sağlayın
  3. Çalışma / sürüş saatlerine uygunluk kayıtlarının tutulması
  4. Uyuşturucu ve Alkol ile ilgili politika
  5. Bir TMGD atamak ve görevlerini yerine getirmek
  6. Araç testi ve muayenesi
  7. Yeterli sürücü ve personel seçimi
  8. Şirketi kapsamlı bir sigorta kapsamı ile sigortalamak
  9. Gerekli KKD`yi ve acil durum ekipmanını seçin, sağlayın, kontrol edin ve bakımını yapın
  10. Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde Güvenlik hükümlerini alın
  11. Güvenli ve emniyetli araç dahil uygun Yolculuk Planlarını yapın
   park edin
  12. EIR`nin (Ekipman Değişim Makbuzu) uygun şekilde kullanıldığından emin olun ve Gökbil tarafından ihtiyaç duyulduğunda her zaman mevcut tutun
  13. SQAS kriterlerine göre onaylanmış temizlik istasyonlarını kullanın
  14. Müşterilerin saha gereksinimlerine her zaman uyun
  15. Yeterli sürücü eğitimini gerçekleştirin (Ör. Ürüne özel eğitim, yasal
   eğitim, müşteriye özel eğitim)
  16. Alt sözleşme yapılmaz
  17. Uygunsuzlukları uygun ve yeterli şekilde ele alın ve raporlayın
   (ulaşım etkinlikleri)
  18. Ticari belgeleri ve verileri gizli tuttuğunuzdan emin olun
  19. Gökbil`in sera gazı emisyonu ile ilgili Gökbil müşteri sözleşmelerinde öngörülen tüm kural ve gerekliliklere uymasını sağlayan ilgili tüm bilgileri Gökbil`e sağlayın. Gökbil, bu taahhüdün yerine getirilmesi için gerekli bilgileri alt yükleniciye periyodik olarak bildirecektir. Taşeron tarafından sağlanan tüm bilgiler, her zaman GDPR, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi`nin 2016/679 Yönetmeliği (AB), 27 Nisan 2016`ya uygun olarak işlenecektir.